از آنجا که در کسب­ و­ کارهای امروزی ایجاد وفاداری در مشتری مفهومی است که در کسب و­ کارهای امروزی به لحاظ اینکه مشتریان وفادار به مؤلفه اصلی موفقیت سازمانی درآمده اند, بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. مشتریان وفادار بیشتر خرید کرده و معمولاً ابزار مناسبی برای برای تبلیغات محسوب می شوند. درنتیجه سازمان های امروزی درصدد شناسایی و مدیریت روش ها و الگوهای مؤثر ایجاد وفاداری می باشند. در این تحقیق با استفاده از مدل تیلور و همکاران (2004) رابطه ی میان شش متغیر رضایت, ارزش, مقاومت در برابر تغییر, تأثیرگذاری, اعتماد و ارزش ویژه ی نام تجاری با وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری مشتریان به محصولات آرایشی بهداشتی بررسی شده و عواملی را که دارای بیشترین میزان اثرگذاری بر وفاداری هستند اولویت بندی شده اند. بر این اساس, بر مبنای مدل مذکور دوازده فرضیه مطرح شد. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده, پرسشنامه بوده که به تعداد 384 مورد میان بانوان سنین 18 تا 60 سال مصرف کننده لوازم آرایشی بهداشتی در پنج بخش (خوشه) همگن از شهر تهران توزیع گشته است. برای تجزیه­ و­ تحلیل داده ها از نرم­ افزار SPSS استفاده شد که در نهایت, همه ی فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفتند.

عوامل موثر در مصرف کننده در بازار محصولات آرایش – بهداشتی

مبحث برند از جمله مباحثی است که امروزه در کانون توجه شرکتها و فعالان بازار قرار گرفته است. به تبع آن, مساله وفاداری به مارک تجاری, از مسائل مهم و حتی, حیاتی در بازاریابی امروز دنیا و علی الخصوص بازارهای بالغ به شمار می رود. در تحقیق حاضر, ابتدا به تعریف برند و وفاداری به مارک تجاری و عوامل موثر بر آن از دیدگاه محققان و پژوهشگران پرداخته شده است و فرضیه هایی بر پایه این نظرات استخراج شده است. سپس به منظور آزمون فرضیه ها, اطلاعات اولیه از طریق ابزار پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت و از قلمرو تحقیق که مناطق 22 گانه شهر تهران بوده و از نظر موضوعی شامل بررسی ارتباط عوامل 5 گانه با وفاداری می باشد و با روش نمونه گیری خوشه ای جمع آوری و با استفاده از روش های آماری تحقیق همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد آزمون قرار گرفت. نرم افزار های مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها بسته نرم افزاری SPSS نسخه 19 و بسته نرم افزاری LISREL نسخه 8. 54 می باشند, که نتایج آن حاکی از تعیین میزان اهمیت عوامل موثر بر وفاداری به مارک تجاری در بازار محصولات آرایشی-بهداشتی در شهر تهران می باشد.