هدف از این تحقیق, ارایه مدلی برای توسعه برند پوشاک ورزشی ایرانی بر اساس نظریه داده بنیاد بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران بازاریابی, تولیدکنندگان پوشاک ورزشی داخلی و اساتید حوزه بازاریابی دانشگاه بودند. بدین منظور پس از مطالعه پیشینه تحقیق, مصاحبه های کیفی نیمه ساختارمند و عمیق با روش نمونه گیری هدفمند نظری انجام شد. مصاحبه ها تا رسیدن به مرحله اشباع نظری و شناسایی همه عوامل ادامه یافت (12=n). داده ها با استفاده از نرم افزار ان ویوو نسخه[1] 10 تحلیل شد. در طی سه مرحله (کدگذاری باز, محوری و گزینشی) 359 کد استخراج شد که با مقایسه و طبقه بندی کدهای مشابه, 221 مفهوم, 60 کد باز و 6 دسته کد محوری به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد تنوع و نوآوری در تولید محصول, برنامه ریزی راهبردی, انتخاب بازار هدف, رتبه بندی پوشاک ورزشی و طراحی متناسب با نیاز بازار در توسعه عمودی و به کارگیری فناوری روز در تولید محصولات نیز در توسعه افقی برند پوشاک ورزشی ایرانی تاثیرگذار است. در این زمینه دولت نیز می تواند با حمایت های مالی, پرداخت تسهیلات بانکی کم بهره, وضع قوانین حمایتی, اصلاح قوانین مالیاتی و بیمه ای و جلوگیری از ورود پوشاک ورزشی قاچاق به کشور به توسعه برند پوشاک ورزشی ایرانی کمک کند.

عوامل موثر در استفاده از برند های خارجی


امروزه یکی از جنبه های مهم کسب وکار در سطح داخلی و بین المللی, تعیین برند تجاری است. در این رابطه بکارگیری یک استراتژی موثر در خصوص برندهای تجاری در صنایع مختلف از جمله صنعت لباس, بحثی مهم است که به شرکت ها امکان اتصال به بازار رقابتی را می دهد, بنابراین می توان برندسازی را نوعی نوآوری تلقی کرد. تعیین یک برند تجاری با ثبات و بر پایه یک خط مشی صحیح, به ایجاد ارزش برند تجاری منجر می شود. پژوهش حاضر, با هدف شناسایی عوامل موثر بر مصرف برندهای خارجی در صنعت مد لباس در اصفهان, انجام شده است. این پژوهش, از لحاظ روش, توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف ماهیتی کاربردی است و به صورت آمیخته در دو سطح کیفی و کمی با استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر در بخش کیفی نشان می دهد که 57 عامل موثر در مصرف برندهای خارجی وجود دارد که کیفیت, تنوع, به روز بودن لباس ها و… از جمله این عوامل هستند که در 9 بعد کلی: عوامل درونی, سازمانی, فردی, اجتماعی, اقتصادی, جمعیت شناختی, فرهنگی و سیاسی تقسیم شده اند. در بخش کمی, نتایج یافته ها نشان داد که از منظر متخصصان, عوامل فرهنگی و در دیدگاه مصرف کنندگان, عوامل درونی, از مجموع عوامل موثر, امتیاز بیشتری کسب کرده اند.